www.t4surat.ac.th
    หน้าหลัก     แนะนำโรงเรียน    

วิชาการ/บริหารงานทั่วไป

   

งานปกครอง/งานบริหาร

    ติดต่อโรงเรียน    
-A +A
ประวัติและความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ครูอาจารย์และบุคลากร
นักเรียน
========================
งานวิชาการ
งานธุรการ
งานบุคลากร
========================
งานอาคารสถานที่
งานกิจการนักเรียน
งานความสัมพันธ์ชุมชน
========================
สายด่วนผู้อำนวยการ
ติดต่อโรงเรียน
========================
 


 ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดกระทง ประจำปี 2563
คลิกที่นี่
 


-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------


 


 

-----------------------------------------------------------------

เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน

       DLTV เป็นการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  ให้ผู้ปกครองเปิด DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 แล้วเลือกระดับชั้น วิชา ให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...   <<< คลิกที่ภาพ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ DLTV ในระดับชั้น อ.2 – ป.6

-----------------------------------------------------------------


 


ดูกิจกรรมทั้งหมด


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


        รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะการพูด
ของเด็กปฐมวัย (3-4 ปี) ชื่อผู้วิจัย นางสาววันเพ็ญ คามวารี 
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระซุม 
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา 2562


แบบทดสอบวัดทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย (3-4 ปี)โดยนางสาววันเพ็ญ คามวารี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระซุม
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไฟล์1 l ไฟล์2การพัฒนารูปแบบ DEH เพื่อส่งเสริมการมีจิตอาสาของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔
(วัดโพธาวาส)เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผู้รายงาน วราณี สุภาตรี ปีที่วิจัย 2561


บทสรุปผู้บริหารการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้านการมีวินัย ด้านความซื่อสัตย์
และ ความสามัคคีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๔(วัดโพธาวาส)เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
โดย นางวราณี สุภาตรี ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2560 
        

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมด้านความร่วมมือ
ของเด็กปฐมวัย(อายุ 3 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
ชื่อผู้วิจัย  นางสาวจรุวรรณ  ช่วยรักษา
สถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
ปีที่ทำการวิจัย  ปีการศึกษา 2561


ผลการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ผลงาน นางสาวจุณีพร  ศรีวิลัย


การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ประกอบเทคนิค STAD
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หน้าที่พลเมือง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ผลงาน นางสาวจุณีพร  ศรีวิลัย

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ MACC เพื่อส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์
สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัย นางกนกพร  จิญกาญจน์
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ปีที่วิจัย พ.ศ. 2561


รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุมหัศจรรย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ผู้วิจัย ลัดดาวรรณ อินทร์ยิ้ม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่วิจัย พ.ศ. 2560


รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา  
โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ผู้วิจัย นางศรีวรา สุขสม ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปีที่ทำการวิจัย 2560


การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
ผู้วิจัย นางสาวลัดดาวรรณ   อินทร์ยิ้ม  
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่วิจัย พ.ศ.  2561


รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็ม เรื่อง สารและสมบัติของสาร
หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อผู้รายงาน สานิตย์  ขาวนิ่ม  ปีการศึกษา 2561


การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
อย่างมีวิจารณญาณที่มีผลต่อความคงทนในการเรียนรู้  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย นางสานิตย์  ขาวนิ่ม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่วิจัย พ.ศ.  2561 

 
โรงเรียนเครือข่ายเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 โรงเรียนเทศบาล ๑  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
  โรงเรียนเทศบาล ๕
  โรงเรียนกีฬานครสุราษฎร์ธานี
สารบัญเว็บไซต์สุราษฎร์ธานี
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 อบจ.สุราษฎร์ธานี
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น
ประมวลภาพกิจกรรม
 วันขึ้นปีใหม่
 วันสงกรานต์
 วันแม่แห่งชาติ
 วันพ่อแห่งชาติ
 วันคริสต์มาส
การเรียนการสอน
 ข้อสอบเทคโน ม.1 ชุดที่1
 ข้อสอบเทคโน ม.1 ชุดที่2
 การงาน ม.3 Test Unit1
 การงาน ม.3 Test Unit2
 การงาน ม.3 Test Unit3
 การงาน ม.3 Test Unit4
 การงาน ม.3 Test Unit5
 การงาน ม.3 Test Unit6
Dreamweaver 8
Dreamweaver 8(P)
 Computer M.1
 Computer M.2
 Computer M.3
 การงานอาชีพ ม.3
 การนำเสนองาน ม.3/3
บทเรียนออนไลน์รายวิชาโครงการ 
โครงงานคอมพิวเตอร์
 การสื่อสารข้อมูล

 
 
โรงเรียนเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก | แนะนำโรงเรียน |

วิชาการ/บริหารงานทั่วไป

|

งานปกครอง/งานบริหาร

| ติดต่อโรงเรียน
    ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
ถนนการุณราษฎร์ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 0-7727-2987 Fax: 0-7720-4544
Email : info@t4surat.ac.th, newst4surat@hotmail.co.th
 
Admin Login